Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
START \ Prowadzone Rejestry

Prowadzone Rejestry

Email Drukuj PDF

Prowadzone rejestry , ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:

 

Wniosek o udostępnienie danych osobowych ze zbioru danych osobowych.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.


Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru pesel, oraz z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.


Rejestr interpelacji i wniosków radnych


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. obsługi kancelaryjno-technicznej Rady Miejskiej w Toszku.

Rejestr jawny – dane udostępniane na wniosek


Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Toszku


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. obsługi kancelaryjno-technicznej Rady Miejskiej w Toszku.

Rejestr jawny – dane udostępniane na wniosek


Rejestr aktów prawa miejscowego


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. obsługi kancelaryjno-technicznej Rady Miejskiej w Toszku.

Rejestr jawny – dane udostępniane na wniosek


Rejestr klubów radnych


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. obsługi kancelaryjno-technicznej Rady Miejskiej w Toszku.

Rejestr jawny – dane udostępniane na wniosek


Rejestr skarg i wniosków


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. obsługi kancelaryjno-technicznej Rady Miejskiej w Toszku.

Dane osobowe zawarte w rejestrze są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. kancelaryjnych

Dane osobowe zawarte w rejestrze są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Rejestr pism (obwieszczeń , ogłoszeń )wywieszanych na tablicy ogłoszeń


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. kancelaryjnych

Dane osobowe zawarte w rejestrze są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Rejestr przeprowadzanych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. kancelaryjnych

Rejestr do użytku wewnętrznego.

Dane udostępniane na wniosek.


Rejestr delegacji


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. kancelaryjnych

Rejestr do użytku wewnętrznego.

Dane osobowe zawarte w rejestrze są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. zaopatrzenia materiałowo-technicznego Urzędu oraz działalności gospodarczej.

Dane osobowe zawarte w rejestrze są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Ewidencja działalności gospodarczej


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. zaopatrzenia materiałowo-technicznego Urzędu oraz działalności gospodarczej.

Ewidencja jawna – dane udostępniane na wniosek


Rejestr pełnomocnictw i upoważnień Burmistrza Toszka


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. kadr,kultury i sportu.

Rejestr jawny – dane udostępniane na wniosek.


Rejestr zarządzeń Burmistrza Toszka


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. kadr,kultury i sportu.

Rejestr jawny – dane udostępniane na wniosek.


Ewidencja czasu pracy


Ewidencja prowadzona na samodzielnym stanowisku ds. kadr,kultury i sportu.

Ewidencja do użytku wewnętrznego .Dane udostępniane na wniosek zainteresowanego w zakresie dotyczącym jego osoby.


Ewidencja instytucji kultury


Ewidencja prowadzona na samodzielnym stanowisku ds. kadr,kultury i sportu.

Ewidencja jawna – dane udostępniane na wniosek.


Ewidencja zabytków i dóbr kultury wpisanych i nie wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy Toszek


Ewidencja prowadzona na samodzielnym stanowisku ds. kadr,kultury i sportu.

Ewidencja jawna – dane udostępniane na wniosek.


Rejestr zamówień publicznych


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych i inwestycji

Rejestr jawny – dane udostępniane na wniosek.


Ewidencja umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych


Ewidencja prowadzona na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych i inwestycji

Ewidencja jawna – dane udostępniane na wniosek.


Ewidencja sporządzonych wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Ewidencja prowadzona na samodzielnym stanowisku ds. rolnictwa.

Ewidencja jawna – dane udostępniane na wniosek.


Ewidencja umów dzierżawy


Ewidencja prowadzona na samodzielnym stanowisku ds. rolnictwa.

Ewidencja jawna – dane udostępniane na wniosek .


Ewidencja wniosków o zwrot części podatku akcyzowego od oleju napędowego używanego do celów rolniczych.


Ewidencja prowadzona na samodzielnym stanowisku ds. rolnictwa.

Dane osobowe zawarte w ewidencji są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Ewidencja archiwum zakładowego


Ewidencja prowadzona na samodzielnym stanowisku ds. archiwizacji dokumentów.

Dane osobowe zawarte w ewidencji są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Rejestr dodatków mieszkaniowych


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. lokalowych.

Rejestr jawny .

Dane osobowe zawarte w rejestrze są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Rejestr skierowań na najem mieszkań


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. lokalowych.

Rejestr jawny.

Dane osobowe zawarte w rejestrze są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Rejestr najemców lokali mieszkaniowych


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. lokalowych.

Rejestr jawny.

Dane osobowe zawarte w rejestrze są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Ewidencja mieszkaniowego zasobu gminy


Ewidencja prowadzona na samodzielnym stanowisku ds. lokalowych.

Ewidencja jawna.

Dane osobowe zawarte w ewidencji są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. dokumentów stwierdzających tożsamość.

Dane osobowe zawarte w rejestrze są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Rejestr decyzji o uznaniu poborowego/żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. dokumentów stwierdzających tożsamość.

Dane osobowe zawarte w rejestrze są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Rejestr kopert dowodowych


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. dokumentów stwierdzających tożsamość.

Dane osobowe zawarte w rejestrze są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Ewidencja wydanych poświadczeń bezpieczeństwa


Dane dostępne u Pełnomocnika ds.Ochrony Informacji Niejawnych ( samodzielne stanowisko

ds. dokumentów stwierdzających tożsamość).


Rejestr wydanych decyzji i wykonanych świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz

obrony RP.


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. obrony cywilnej.

Dane zawarte w rejestrze nie są danymi dostępnymi w rozumieniu dostępu do informacji publicznej


Rejestr wydanych kart przydziału do formacji obrony cywilnej


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. obrony cywilnej.

Dane zawarte w rejestrze nie są danymi dostępnymi w rozumieniu dostępu do informacji publicznej.


Ewidencja ludności


Ewidencja prowadzona na samodzielnym stanowisku ds. ewidencji ludności.

Dane osobowe zawarte w ewidencji są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Ewidencja mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące


Ewidencja prowadzona na samodzielnym stanowisku ds. ewidencji ludności.

Dane osobowe zawarte w ewidencji są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Rejestr dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. ewidencji ludności.

Dane osobowe zawarte w rejestrze są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Rejestr wyborców


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. ewidencji ludności.

Dane osobowe zawarte w rejestrze są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Rejestr wydanych zaświadczeń meldunkowych


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. ewidencji ludności.

Dane osobowe zawarte w rejestrze są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Rejestr wydanych decyzji w zakresie zameldowania i wymeldowania


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. ewidencji ludności.

Dane osobowe zawarte w rejestrze są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Rejestr wyborców wpisanych na własny wniosek


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. ewidencji ludności.

Dane osobowe zawarte w rejestrze są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Ewidencja zbiorników bezodpływowych


Ewidencja prowadzona na samodzielnym stanowisku ds. melioracji i ochrony środowiska.

Dane osobowe zawarte w ewidencji są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków


Ewidencja prowadzona na samodzielnym stanowisku ds. melioracji i ochrony środowiska.

Dane osobowe zawarte w ewidencji są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Ewidencja umów na odbieranie odpadów komunalnych


Ewidencja prowadzona na samodzielnym stanowisku ds. melioracji i ochrony środowiska.

Dane osobowe zawarte w ewidencji są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Wykazy zawierające informacje o środowisku i jego ochronie


Wykazy prowadzone na samodzielnym stanowisku ds. melioracji i ochrony środowiska.

Dane osobowe zawarte w wykazach są chronione ustawą o ochronie danych osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Ewidencja podatników podatku od nieruchomości


Ewidencja prowadzona w Referacie Finansowym.

Zgodnie z art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r t.j. z późn.zm.) indywidualne dane zawarte w deklaracjach podatkowych i innych dokumentach składanych przez podatników , akta postępowania podatkowego oraz dokumentacja rachunkowa organu podatkowego objęte są tajemnicą skarbową.

Akta i dokumenty udostępniane są wyłącznie organom i osobom określonym w art. 298 i 299 ustawy Ordynacja podatkowa.


Ewidencja podatników podatku od środków transportowych


Ewidencja prowadzona w Referacie Finansowym.

Zgodnie z art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r t.j. z późn.zm.) indywidualne dane zawarte w deklaracjach podatkowych i innych dokumentach składanych przez podatników , akta postępowania podatkowego oraz dokumentacja rachunkowa organu podatkowego objęte są tajemnicą skarbową.

Akta i dokumenty udostępniane są wyłącznie organom i osobom określonym w art. 298 i 299 ustawy Ordynacja podatkowa.


Ewidencja podatników podatku rolnego


Ewidencja prowadzona w Referacie Finansowym.

Zgodnie z art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 poz. 60

z 2005 r t.j. z późn.zm.) indywidualne dane zawarte w deklaracjach podatkowych i innych dokumentach składanych przez podatników , akta postępowania podatkowego oraz dokumentacja rachunkowa organu podatkowego objęte są tajemnicą skarbową.

Akta i dokumenty udostępniane są wyłącznie organom i osobom określonym w art. 298 i 299 ustawy Ordynacja podatkowa.


Ewidencja podatników podatku leśnego


Ewidencja prowadzona w Referacie Finansowym.

Zgodnie z art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 poz. 60

z 2005 r t.j. z późn.zm.) indywidualne dane zawarte w deklaracjach podatkowych i innych dokumentach składanych przez podatników , akta postępowania podatkowego oraz dokumentacja rachunkowa organu podatkowego objęte są tajemnicą skarbową.

Akta i dokumenty udostępniane są wyłącznie organom i osobom określonym w art. 298 i 299 ustawy Ordynacja podatkowa.


Ewidencja podatników od posiadania psa


Ewidencja prowadzona w Referacie Finansowym.

Zgodnie z art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r t.j. z późn.zm.) indywidualne dane zawarte w deklaracjach podatkowych i innych dokumentach składanych przez podatników , akta postępowania podatkowego oraz dokumentacja rachunkowa organu podatkowego objęte są tajemnicą skarbową.

Akta i dokumenty udostępniane są wyłącznie organom i osobom określonym w art. 298 i 299 ustawy Ordynacja podatkowa.


Ewidencja tytułów wykonawczych


Ewidencja prowadzona w Referacie Finansowym.

Zgodnie z art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r t.j. z późn.zm.) indywidualne dane zawarte w deklaracjach podatkowych i innych dokumentach składanych przez podatników , akta postępowania podatkowego oraz dokumentacja rachunkowa organu podatkowego objęte są tajemnicą skarbową.

Akta i dokumenty udostępniane są wyłącznie organom i osobom określonym w art. 298 i 299 ustawy Ordynacja podatkowa.


Rejestr wymiarowy


Rejestr prowadzony w Referacie Finansowym.

Zgodnie z art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r t.j. z późn.zm.) indywidualne dane zawarte w deklaracjach podatkowych i innych dokumentach składanych przez podatników , akta postępowania podatkowego oraz dokumentacja rachunkowa organu podatkowego objęte są tajemnicą skarbową.

Akta i dokumenty udostępniane są wyłącznie organom i osobom określonym w art. 298 i 299 ustawy Ordynacja podatkowa.


Rejestr upomnień


Rejestr prowadzony w Referacie Finansowym.

Zgodnie z art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r t.j. z późn.zm.) indywidualne dane zawarte w deklaracjach podatkowych i innych dokumentach składanych przez podatników , akta postępowania podatkowego oraz dokumentacja rachunkowa organu podatkowego objęte są tajemnicą skarbową.

Akta i dokumenty udostępniane są wyłącznie organom i osobom określonym w art. 298 i 299 ustawy Ordynacja podatkowa.

 

Rejestr przypisów i odpisów


Rejestr prowadzony w Referacie Finansowym.

Zgodnie z art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r t.j. z późn.zm.) indywidualne dane zawarte w deklaracjach podatkowych i innych dokumentach składanych przez podatników , akta postępowania podatkowego oraz dokumentacja rachunkowa organu podatkowego objęte są tajemnicą skarbową.

Akta i dokumenty udostępniane są wyłącznie organom i osobom określonym w art. 298 i 299 ustawy Ordynacja podatkowa.


Rejestr zaświadczeń


Rejestr prowadzony w Referacie Finansowym.

Zgodnie z art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r t.j. z późn.zm.) indywidualne dane zawarte w deklaracjach podatkowych i innych dokumentach składanych przez podatników , akta postępowania podatkowego oraz dokumentacja rachunkowa organu podatkowego objęte są tajemnicą skarbową.

Akta i dokumenty udostępniane są wyłącznie organom i osobom określonym w art. 298 i 299 ustawy Ordynacja podatkowa.


Rejestr użytkowników wieczystych


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami.

Rejestr jawny. Dane osobowe zawarte w rejestrze są chronione ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Rejestr wykazów nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami.

Rejestr jawny, ogólnie dostępny w pok. nr 23.


Rejestr sprzedanych nieruchomości


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami.

Rejestr jawny .Dane osobowe zawarte w rejestrze są chronione ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej.

Rejestr jawny , ogólnie dostępny w pok, nr 26.


Rejestr wniosków o dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej.

Dane osobowe zawarte w rejestrze są chronione ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Rejestr zaświadczeń – wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej.

Dane osobowe zawarte w rejestrze są chronione ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Rejestr postanowień zatwierdzających wstępny projekt podziału


Rejestr prowadzony na samodzielnym stanowisku ds. archiwizacji dokumentów.

Dane osobowe zawarte w rejestrze są chronione ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek.


Księgi stanu cywilnego


Księgi prowadzone w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Dane osobowe zawarte w księgach są chronione ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2002 r t.j. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).

Dane udostępniane na wniosek zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i przepisami wykonawczymi do ustawy.

Poprawiony: piątek, 08 lipca 2011 09:08