Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
START \ Konkursy \ Ogłoszenia
Konkursy Ogłoszenia

Ogłoszenie Kultura Fizyczna

Email Drukuj PDF
Poprawiony: poniedziałek, 11 lipca 2011 23:10
 

OGŁOSZENIE

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 , poz. 873 z późn.zm.) Burmistrz Toszka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rodzaj zadania

1 .Przedmiotem konkursu jest zlecenie realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w formie wspierania zadania

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania to :

1) .udzielanie usług pielęgniarskich dla osób obłożnie chorych , samotnych i starszych ,
niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania , nie objętych długoterminowa opieką
pielęgniarską,

2).wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i środków pielęgnacyjnych,

3).organizacja szkoleń z zakresu promocji zdrowia , opieki nad pacjentem obłożnie chorym i niepełnosprawnym ,

4).rehabilitacja osób niepełnosprawnych.


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

3. Zaplanowana w projekcie budżetu gminy na rok 2011 wysokość środków przeznaczona na
realizację zadania będącego przedmiotem konkursu wynosi 30.000,00 zł.

Zaplanowana kwota może ulec zmianie po podjęciu przez Radę Miejską w Toszku uchwały budżetowej na rok 2011 lub w przypadku stwierdzenia, że zadanie może zostać zrealizowane mniejszym kosztem.


Zasady przyznawania dotacji


1.Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Toszek w roku 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.Dotacja zostanie przyznana w formie dofinansowania na wsparcie realizacji zadania publicznego po uprzednim złożeniu przez Oferenta prawidłowo złożonej oferty wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego , ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264 , poz. 2207 ) i spełnieniu określonych w niniejszym ogłoszeniu kryteriów.

3.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4.Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie lub jej równa.

W przypadku gdy wysokość przyznanej dotacji jest niższa od wnioskowanej oferent jest zobligowany w terminie określonym przez Burmistrza Toszka złożyć aktualny i dostosowany do przyznanej dotacji kosztorys finansowy i zakres rzeczowy realizacji zadania lub wycofać ofertę.

5.Wsparcie realizacji zadania nastąpi od daty podpisania umowy i przekazania dotacji z odpowiednim zastosowaniem przepisów art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 , poz. 873 z późn.zm.).

6.Oferent nie może dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

7.Oferta musi zawierać prawidłowo wypełniony , czytelny formularz oraz wymagany w/w przepisami komplet załączników

1)   oświadczenie o prowadzeniu przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

-         nieodpłatnej działalności pożytku publicznego lub

-         odpłatnej działalności pożytku publicznego lub

-         działalności gospodarczej

w rozumieniu art. 6-9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2)    aktualny statut oraz aktualny odpis z rejestru wydany przez właściwy organ rejestrowy lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub kserokopie w/w dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta,

3)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe ( bilans , rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa ) za rok 2009,

4)    dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje i kompetencje kadry , która będzie realizowała zadanie ,

5)    ewentualne referencje.

8.Oferty nie spełniające co najmniej jednego z wymogów formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.


Termin i warunki realizacji zadania.


1 .Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia  1 stycznia 2011 r do dnia 31 grudnia 2011 r.

2. Realizacja zadania powinna mieć miejsce w pomieszczeniach własnych Oferenta lub w miejscu przebywania chorego ( osoby niepełnosprawnej ).

3.Oferent winien wykazać , że jest organizacyjnie przygotowany do realizacji zadania , posiada odpowiedni sprzęt oraz doświadczenie gwarantujące realizację zadania na właściwym poziomie.


Termin i miejsce składania ofert.


1.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opisanych „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych" osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Toszku , I. piętro , pok. nr 19 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Toszku , 44-180 Toszek , ul.Bolesława Chrobrego 2 . O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Toszku.

Termin składania ofert upływa w dniu 7 stycznia 2011 r o godz. 13.00.

Na kopercie musi być podany adres zwrotny oferenta. Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty.


1. Zaopiniowania złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja konkursowa powołana w trybie określonym w Programie współpracy Gminy Toszek w roku 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.Skład osobowy Komisji konkursowej ustali Burmistrz Toszka zarządzeniem .

3. Kryteria wyboru oferty:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( skala 0-3 punktów),

2) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób , przy udziale których organizacja lub podmioty , o których mowa w punkcie 1) będą realizować zadanie ( skala 0-3 punktów ),

3) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego , w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania ( skala 0-3 punktów ),

4) planowany przez organizację lub podmioty , o których mowa w punkcie 1) udział własnych środków finansowych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego ( skala 0-3 punktów ),

5) planowany przez organizację lub podmioty , o których mowa w punkcie 1) wkład rzeczowy , osobowy , w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków ( skala 0-3 punktów ),

6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych zleconych organizacji lub podmiotom ,

o których mowa w punkcie 1) w latach poprzednich , biorąc pod uwagę rzetelność , terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków ( skala 0-3 punktów ).

4. Ocena oferty według kryteriów , o których mowa w punkcie 3 dotyczy również przypadku , gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona tylko jedna oferta.

5. Maksymalna liczba punktów wynosi 18. Liczba punktów niezbędna do przyjęcia oferty wynosi 10.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 stycznia 2011 r .

7. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Toszka.

8. Decyzja Burmistrza Toszka jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

9. Burmistrz Toszka unieważnia otwarty konkurs ofert jeżeli :

1) nie złożono żadnej oferty ,

2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

10.Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w punkcie 10 niniejszego ogłoszenia.

11 .Niezwłocznie po wyborze oferty wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone :

- w Biuletynie Informacji Publicznej ,

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Toszku www.toszek.pl ,

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Toszku.


Zrealizowane w 2009 roku oraz 2010 roku zadania publiczne tego samego rodzaju oraz udzielone dotacje na ich realizację


W roku 2009 zrealizowano zadanie z zakresu promocji i ochrony zdrowia , kwota dotacji 30.000,00 zł.

W roku 2010 zrealizowano zadanie z zakresu promocja i ochrona zdrowia , kwota dotacji 40.000,00 zł.


Szczegółowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udziela Sekretarz Gminy ( pokój nr 19 ,1 piętro ) tel.32 233 42 17 , 32 237 80 37.

Poprawiony: czwartek, 07 lipca 2011 12:50