Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
START \ Jednostki Organizacyjne Gminy \ Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Aktualności

Email Drukuj PDF

Zmiany w przepisach dotyczących dofinansowania dla pracodawców kształcących młodociancyh pracownków

 Od 1 września 2012 roku zmienią się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami-uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Ma to związek z reformą systemu szkolnictwa zawodowego, która przewiduje m.in. wydłużenie cyklu kształcenia w zawodzie z dwóch do trzech lat.

 
Zasadnicza szkoła zawodowa tylko trzyletnia


Z dniem 1 września 2012 r. wejdzie w życie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim przebudowana zostanie struktura szkolnictwa zawodowego. Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych – wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie, z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.


Wyższe dofinansowanie dla pracodawców


Od 1 września 2012 r. pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

1) w przypadku nauki zawodu – 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254  zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika-ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.


Zmiany w wysokości dofinansowania obrazuje zamieszczona niżej tabela.

Okres/tryb nauki Wysokość dofinansowania
od 01.01.2012 r.
do 31.08.2012 r.
od 01.09.2012 r.
do 31.12.2012 r.

Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 24 miesiące

4 587 zł

 

4 587 zł

(wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r.)

Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 36 miesięcy

7 645 zł 8 081 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

240 zł

(za każdy pełny miesiąc kształcenia)

254 zł

(za każdy pełny miesiąc kształcenia)

 Waloryzacja dofinansowania

Obecnie kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja wynosi, co najmniej 105%. Z dniem 1 stycznia 2013 r. zmienią się zasady waloryzacji dofinansowania – kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania wynosi, co najmniej 105%.


Warunki przyznawania dofinansowania
Z dniem 1 września 2012 r. doprecyzowane zostaną warunki przyznawania dofinansowania. Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 u.s.o. dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
2)

młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Tryb składania wniosku o dofinansowanie
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy. Ta zasada zostanie utrzymana, ustawodawca postanowił jednak doprecyzować art. 70b ust. 7 u.s.o. w zakresie, w jakim odnosi się on do terminu złożenia wniosku.  Pracodawca będzie musiał złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Obecnie obowiązujące przepisy utrudniają wyznaczenie momentu, od którego należy liczyć bieg tego terminu, za początek jego biegu uznają, bowiem niedające się precyzyjnie określić ukończenie przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy.


Dokumentacja dołączana do wniosku
Od 01.09.2012 r. do wniosku, o którym wyżej mowa, pracodawca będzie musiał dołączyć m.in.:

1) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w art. 70b ust. 1 pkt 1 u.s.o.;
2) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
3)

kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust. 1 pkt 2 u.s.o., albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.

Dofinansowanie to pomoc de minimis 
W art. 70b ust. 11 u.s.o. dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). Przepis ten zacznie obowiązywać od 01.09.2012 r.

Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2012 12:14
 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku

Email Drukuj PDF
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku

ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel. (032) 332 67 10
fax. (032) 233 41 41
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
NIP 9691507892


godziny urzędowania:


od poniedziałku do środy od 7 ºº do 15ºº
czwartek od 7 00 do 17 00
piątek od 7 00 do 13 00
Poprawiony: środa, 06 lipca 2011 14:53