Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
START \ Podatki i opłaty \ Podatek rolny

Podatek rolny - deklaracja DR-1, informacja IR-1

Email Drukuj PDF

Podatek rolny

 

Zgodnie z ustawą  z dnia 15 listopada 1984r. opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych , z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha  lub 1ha przeliczeniowy , stanowiących własność lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej , w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Za działalność rolniczą uważa się produkcję rośliną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą ,roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa , owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne , w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące:

1/właścicielami gruntów

2/posiadaczami samoistnymi gruntów

3/użytkownikami wieczystymi gruntów

4/ dzierżawcami gruntów na podstawie zawartych umów


Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:


-dla gruntów gospodarstw rolnych- liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni , rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów

i budynków   -podatek rolny na rok podatkowy wynosi  od 1 ha przeliczeniowego gruntów-równowartość pieniężną  2,5q żyta


- dla pozostałych gruntów- liczba hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków

-podatek rolny na rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta.


Termin płatności podatku rolnego:

- I rata  do    15 marca

-II rata  do    15 maja

-III rata do   15 września

-IV rata do    15 listopada


Dokumenty:

(przed wypełnieniem dokumentów należy zapisać pliki na dysk)

Uchwała Nr XIV/142/2011 Rady Miejskiej w Toszku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2012r.

DR–1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

IR–1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

 

 

Poprawiony: czwartek, 29 grudnia 2011 10:05