Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
START \ Podatki i opłaty \ Podatek leśny

Podatek leśny - deklaracja DL-1, informacja IL-1

Email Drukuj PDF

PRZEDMIOTEM OPODATKOWANIA podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.


PODATNIKAMI PODATKU OD LEŚNEGO są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami lasów,

  • posiadaczami samoistnymi lasów,

  • użytkownikami wieczystymi lasów,

  • posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.


3. PODSTAWĘ OPODATKOWANIA podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

POWSTANIE I WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO: Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.


Dokumenty:

(przed wypełnieniem dokumentów należy zapisać pliki na dysk)


DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY,

IL-1 INFORMACJA NA PODATEK LEŚNY

Poprawiony: czwartek, 22 grudnia 2011 13:48