Biuletyn Informacji Publicznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
START \ Start

Statut Gminy Toszek

Email Drukuj PDF

S T A T U T

GMINY TOSZEK


Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 1) , art.22 ust.2, art.40 ust.2pkt 1) i art.41 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.13 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62 ,poz. 718 )

Rada Miejska w Toszku uchwałą Nr VII/ 64 /2003  z dnia 27 maja 2003 r ustaliła następującą treść Statutu :


  1. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Gmina Toszek jest wspólnotą samorządową osób zamieszkujących na jej terenie.


§ 2

1.Mieszkańcy Gminy wypowiadają się w sprawach Gminy w sposób stanowiący w drodze wyborów oraz w drodze referendum lub za pośrednictwem organów Gminy.

2.Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów i referendum określają odrębne ustawy.

3.W przypadkach przewidzianych w ustawach oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy .

4.Konsultacje mogą być przeprowadzane poprzez :

1) ankiety publiczne ,

2) zebrania z mieszkańcami ,

3) zbieranie pisemnych opinii mieszkańców po publicznym ogłoszeniu przedsięwzięcia ,

4) inne formy określone przez Radę Miejską .

5.Szczegółowy tryb przeprowadzania konsultacji określa Rada Miejska w odrębnej uchwale.


§ 3

Terytorium Gminy obejmuje miasto Toszek i 14 sołectw.


§4

Gmina Toszek zajmuje obszar w granicach wykazanych na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do Statutu.


§ 5

1.Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

2.Gmina posiada osobowość prawną.

3.Samodzielność Gminy podlega ochronie.


§ 6

Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.


§ 7

Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców , w szczególności zadań własnych określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.


§ 8

1.Działalność organów Gminy jest jawna.

2.Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji , wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji , a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.

3.Zasady dostępu do dokumentów , o których mowa w ust.1 określa załącznik nr 2 do Statutu Gminy .


§ 9

Dla zaspokojenia potrzeb społecznych swoich mieszkańców Gmina może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadanie o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie.


§ 10

Herbem Gminy jest historyczny herb miasta Toszka ustalony uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/155/96 z dnia 30 kwietnia 1996 r.


§ 11

Siedzibą organów Gminy jest miasto Toszek .


§ 12

1.Organami Gminy są : Rada Miejska w Toszku oraz Burmistrz Toszka .

2.Siedzibą organów Gminy jest budynek Urzędu Miejskiego w Toszku przy ulicy Bolesława Chrobrego 2.

 

II . Rada Miejska


§ 13

Rada Miejska składa się z 15 radnych.


§ 14

Szczegółowy tryb działania Rady Miejskiej , sposób obradowania i podejmowania uchwał Określa Regulamin Rady Miejskiej w Toszku , stanowiący załącznik nr 3 do Statutu.

 

§ 15

1.Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy , o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2.Sprawy należące do wyłącznej właściwości Gminy określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.


§ 16

1.Rada Miejska wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady , w głosowaniu tajnym .

2.Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.


§ 17

Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Miejskiej w trybie określonym w § 16 Statutu Gminy .


§ 18

O wszystkich sprawach należących do jej kompetencji Rada Miejska rozstrzyga w drodze uchwał podejmowanych na sesjach.


§ 19

Rada Miejska wykonując swoje zadania działa przy pomocy Komisji stałych oraz Komisji doraźnych powoływanych do określonych zadań.


§ 20

1.W skład Komisji wchodzą wyłącznie radni .

2.W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą wyłącznie radni za wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.


§ 21

1.Przedmiot działania i skład osobowy Komisji określa Rada w uchwale o ich powołaniu.

2.Komisje działają na posiedzeniach.

3.Komisje podlegają Radzie Miejskiej , przedkładają jej corocznie plan pracy oraz sprawozdanie z działalności .

4.W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami.Mogą oni zabierać głos w dyskusji i zgłaszać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.


§ 22

1.W skład każdej Komisji , za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej , może wchodzić maksymalnie 8 radnych.

2.W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 radnych.


§ 23

Do zadań Komisji stałych należy w szczególności :

1. przygotowywanie merytorycznie zagadnień , w zakresie przedmiotu działania Komisji
2. rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej , a także spraw przekazywanych Komisji przez Radę , inne Komisje , Burmistrza Toszka oraz mieszkańców,
3. inicjowanie projektów uchwał Rady ,
4. kontrola działań Burmistrza Toszka i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie przedmiotu działania.


§ 24

Zadania oraz zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa załącznik nr 4 Statutu Gminy.


§ 25

Radni mogą tworzyć Kluby radnych działające na zasadach określonych w załączniku nr 5 do Statutu Gminy.


III .Burmistrz Toszka


§ 26

Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy .

 

§ 27

1.Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy określone przepisami prawa.

2.Do zadań Burmistrza należy w szczególności :

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) sporządzanie sprawozdania z wykonania budżetu , poszerzonego o część opisową,

6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych,

7) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.


§ 28

W realizacji zadań własnych Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.


§ 29

1.Burmistrz kieruje Urzędem Miejskim i bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje Gminę na zewnątrz.

2.Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi Gminy.


§ 30

Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego .Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Toszku , nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

 

IV. Gospodarka Finansowa Gminy


§ 31

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy uchwalonego przez Radę Miejską na rok kalendarzowy.


§ 32

1.Projekt budżetu przygotowuje Burmistrz Toszka uwzględniając przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych oraz wskazówki Rady Miejskiej .

2.Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wraz z objaśnieniami Burmistrz Toszka przedkłada Radzie Miejskiej najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej .

3.Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych , które Burmistrz Toszka jest obowiązany przedstawić Radzie Miejskiej wraz z projektem budżetu określa Rada Miejska.

 

§ 33

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radą Miejską , jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego , podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu.


§ 34

Dochody Gminy określają ustawy.


§ 35

Za prawidłową gospodarkę odpowiada Burmistrz Toszka.


§ 36

1.Burmistrz Toszka przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I-sze półrocze , w terminie do dnia 31 sierpnia.

2.Zakres i formę informacji , o której mowa w ust. 1 określa Rada Miejska w odrębnej uchwale.

3.Burmistrz Toszka przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy w terminie do dnia 31 marca roku następnego , w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i przesyła Regionalnej Izbie obrachunkowej.


§ 37

Gospodarka Gminy jest jawna.

 

V. Mienie Komunalne

§ 38

Gminie przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe.

Prawa te stanowią mienie komunalne.


§ 39

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe Gminy , związków gmin oraz mienie innych osób prawnych , w tym przedsiębiorstw.


§ 40

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych , a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Gminy.

§ 41

Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz Toszka albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Burmistrza Toszka samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą.


§ 42

Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych , do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy.

 

VI. Akty Prawa Miejscowego

§ 43

Na podstawie przepisów ustawowych Rada Miejska może w drodze uchwały wydawać akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze Gminy.


§ 44

1.W przypadkach nie cierpiących zwłoki Burmistrz Toszka może wydać przepisy porządkowe w formie zarządzenia.

2.Zarządzenie , o którym mowa w ust.1 podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

3.W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia przez Radę Miejską zarządzenia , traci ono moc obowiązującą w terminie ustalonym przez Radę Miejską.


§ 45

Rejestr aktów prawa miejscowego znajduje się w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.


VII. Jednostki Organizacyjne Gminy


§ 46

1.W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami w tym z organizacjami pozarządowymi.

2.Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi załącznik nr 6 do Statutu Gminy.


§ 47

Gminne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną mogą prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie.


§ 48

1.Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy , nie posiadających osobowości prawnej , działają na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Toszka.

2.Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza.

 

§ 49

1.Statut jednostki organizacyjnej uchwala Rada Miejska , o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2.Statut jednostki organizacyjnej określa między innymi : nazwę , zakres działania , siedzibę , zakres wyposażenia jej w majątek oraz zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.


VIII. Pracownicy Samorządowi


§ 50

1.Pracownikami samorządowymi Gminy są pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miejskim , jednostkach pomocniczych oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych. 2.Pracownicy samorządowi zatrudniani są na podstawie :
1) wyboru,
2) powołania,
3) mianowania,
4) umowy o pracę.


§51

1.Pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie mianowania podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym.

2.Zasady dokonywania oceny, o której mowa w ust. 1 określa uchwałą Rada Miejska.


§52

1 Do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza właściwa jest Rada Miejska lub Przewodniczący Rady Miejskiej w zakresie ustalonym przez Radę Miejską w odrębnej uchwale, z zastrzeżeniem , że uchwała ta nie może obejmować prawa do ustalania wynagrodzenia.

2.Do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec : zastępcy Burmistrza , Sekretarza Gminy , Skarbnika Gminy , pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego oraz Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy właściwy jest Burmistrz Toszka.


IX. Jednostki Pomocnicze Gminy


§53

1. Jednostkę pomocniczą gminy ( sołectwo , dzielnicę , osiedle i inne ) tworzy, łączy , dzieli, znosi oraz ustała jej nazwę i granice ustala Rada Miejska w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.


§54

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa § 2 ust. 4 i ust. 5 Statutu Gminy


§55

Utworzenie ,połączenie , podział lub zniesienie jednostki pomocniczej gminy następuje z zastosowaniem następujących zasad :

1) z umotywowanym wnioskiem w przedmiotowej sprawie mogą wystąpić :
- Rada Miejska,
-Burmistrz Toszka,
-organ uchwałodawczy jednostki pomocniczej (jednostek pomocniczych ), których sprawa dotyczy,

-mieszkańcy terenu , którego wniosek dotyczy (wniosek winien być podpisany przez co najmniej 5% mieszkańców uprawnionych do głosowania )

2) projekt granic nowej jednostki pomocniczej (nowych jednostek pomocniczych ) sporządza Burmistrz Toszka w uzgodnieniu z inicjatorem propozycji, o której mowa w niniejszym §; przebieg granic powinien uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne ,

3) przed podjęciem przez Radę Miejską wiążącej decyzji należy przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami jednostki pomocniczej (jednostek pomocniczych), których dotyczy propozycja podziału , połączenia , zniesienia jednostki lub z mieszkańcami terenu , których dotyczy propozycja utworzenia nowej jednostki pomocniczej.


§56

1.Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej gminy , w tym tryb i zasady wyboru organów wybieralnych oraz sposób zwoływania i obradowania mieszkańców określaRada Miejska odrębnym statutem po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

2.Do wprowadzania zmian w statucie jednostki pomocniczej właściwa jest Rada Miejska. Zmiany wprowadzane są na wniosek :
1)   organu uchwałodawczego jednostki,
2)   Burmistrza Toszka,
3)   Komisji stałych Rady Miejskiej ,
4)   Radnego .

3.Wniosek złożony przez Burmistrza , Komisje stałe Rady Miejskiej lub radnego musi być zaopiniowany przez organ uchwałodawczy jednostki pomocniczej.


§57

1 Jednostka pomocnicza gminy zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła na następujących zasadach:

1) przekazanie mienia jednostce pomocniczej następuje na wniosek organu uchwałodawczego zainteresowanej jednostki,

2) jednostka pomocnicza ma prawo do pobierania opłat za korzystanie z tego mienia ( dzierżawa , najem , użytkowanie) przez osoby trzecie i przeznaczenie ich na potrzeby jednostki,

3) w przypadku przekazania jednostce pomocniczej nowych składników mienia komunalnego , sposób ich wykorzystania określa uchwałą Rada Miejska .

2.Bez zgody organu uchwałodawczego jednostki pomocniczej Rada Miejska nie może uszczuplić dotychczasowych praw jednostki do korzystania z mienia.

3.Szczegółowy zakres i sposób korzystania przez jednostkę pomocniczą z mienia komunalnego rozporządzania dochodami z tego tytułu oraz zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy jednostki pomocniczej w stosunku do mienia komunalnego oddanego jej do korzystania , określa Rada Miejska w statucie jednostki pomocniczej.


§58

1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

2.Rada Miejska corocznie zabezpiecza w budżecie środki finansowe na wydatki jednostek pomocniczych.

3.Organ uchwałodawczy jednostki pomocniczej przeznacza na realizację konkretnych zadań środki finansowe przyznane przez Radę Miejską dla tej jednostki.

4 Podejmując decyzję o przeznaczeniu środków finansowych na realizację konkretnych zadań jednostki pomocnicze obowiązane są do przestrzegania klasyfikacji budżetowej.


§59

Kontrole gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Burmistrzowi Toszka.


§60

Jednostki pomocnicze gminy podlegają organom Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.


§61

1.Wykaz jednostek pomocniczych gminy stanowi załącznik nr 7 do Statutu Gminy. 2.Rejestr jednostek pomocniczych znajduje się w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Toszku.


§62

Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy może uczestniczyć w pracach Rady Miejskiej bez prawa do głosowania.


§63

O terminie i miejscu obrad Rady Miejskiej Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej zawiadamiany jest na piśmie.


§64

W posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć na zaproszenie Komisji lub z własnej inicjatywy , po uprzednim uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji.


§65

Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej w czasie obrad Rady Miejskiej ma prawo do głosu w dyskusji oraz składania wniosków i interpelacji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rady Miejskiej.


§66

Za uczestnictwo w pracach Rady Miejskiej przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych przez Radę Miejską w odrębnej uchwale.


X. Postanowienia Końcowe


§67

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych ustaw szczególnych.


§68

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§69

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.


§70

Uchwalenie i zmiany Statutu Gminy dokonywane są przez Radę Miejską zwykłą większością głosów , w obecności połowy.


Załączniki do Statusu Gminy Toszek:

 

Poprawiony: poniedziałek, 11 lipca 2011 12:18